..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


PALLIATIEVE THUISZORGFORFAIT
 
Voor palliatieve patiŽnten die thuis willen blijven is er een financiŽle tegemoetkoming voorzien. Deze patiŽnten moeten zich, met een kennisgeving aan de adviserend geneesheer, als palliatieve patiŽnt laten registreren bij hun ziekenfonds.

Bedrag in 2018: 663,49 euro 

Voorwaarden:

 • de patiŽnt moet lijden aan ťťn of meer onomkeerbare aandoeningen
 • de ziekte kent een ongunstige evolutie, met een algemene en ernstige verslechtering van de fysieke en/of psychische toestand van de patiŽnt
 • therapeutische ingrepen of revaliderende therapieŽn hebben geen invloed meer op die ongunstige evolutie
 • de patiŽnt heeft een slechte prognose, met een verwacht overlijden binnen de 24 uur tot minder dan 3 maanden
 • de patiŽnt heeft ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die inzet en bijstand vereisen van hulpverleners en/of technische middelen
 • de patiŽnt heeft de intentie om thuis te sterven
 
Er moeten, naast de bevestiging van alle criteria hierboven, nog twee van de drie hierna vermelde voorwaarden vervuld zijn:
 1. permanente ondersteuning en toezicht
 2. specifieke noden hebben: specifieke palliatieve medicatie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen, spuitaandrijver of pijnpomp, dagelijkse psychosociale bijstand voor het gezin
 3. dagelijks toezicht of verzorging door een verpleegkundige voor zorgafhankelijkheid (minstens drie punten op alle zes basisvariabelen van de KATZ-schaal)
 
Hoe:
De huisarts vult dit formulier in:
Dit wordt verstuurd naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit van de betrokkene.
De datum op de poststempel bepaalt de aanvang van de rechten.
 
Gevolg:
PatiŽnt krijgt ďpalliatief statuutĒ bij zijn ziekenfonds.
 
Herhaling:
Na 30 dagen kan er een tweede aanvraag gebeuren (via dezelfde procedure). Zo kan de patiŽnt het bedrag een tweede maal ontvangen. 
 
 
 

VRIJSTELLING VAN REMGELD

1. HUISARTS:

Voor alle bezoeken aan de patiŽnt thuis.
Ook geldig op palliatieve eenheden.
 
Voorwaarde:
De palliatieve premie werd aangevraagd (patiŽnt verblijft thuis en heeft ďpalliatief statuutď).
 
PatiŽnt verblijft in Woon- en Zorgcentrum (ROB, RVT, PVT, Sp):
Sinds 1 mei 2009 moeten de palliatieve patiŽnten (anderen dan diegenen die het palliatief statuut hebben), geen persoonlijk aandeel meer betalen voor honoraria van een huisbezoek. Deze reglementering geldt eveneens voor patiŽnten in instellingen voor gemeenschappelijk verblijf (ROB-RVT, PVT,Ö). De afschaffing van het persoonlijke aandeel is van toepassing wanneer de patiŽnt beantwoordt aan vijf cumulatieve voorwaarden:
 • de patiŽnt lijdt aan ťťn of meerdere irreversibele aandoeningen;
 • die ongunstig evolueert, met een ernstige algemene verslechtering van zijn fysieke/psychische toestand;
 • therapeutische ingrepen en revaliderende therapie hebben geen invloed meer op die ongunstige evolutie;
 • de prognose van de aandoening(en) is slecht en het overlijden wordt op relatief korte termijn verwacht (levensverwachting meer dan 24 uur en minder dan drie maanden);
 • met ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen; indien nodig wordt een beroep gedaan op hulpverleners met een specifieke bekwaming en op aangepaste technische middelen.
De huisarts moet de adviserend geneesheer van het ziekenfondshierover informeren via een officieel formulier:
 
Hoe:
De huisarts gebruikt verder de normale RIZIV codes voor zijn prestaties. Het ziekenfonds betaalt de honoraria (tarief conventie) 100% terug.
 
Duur:
De reglementering bevat geen specifieke bepaling over de duurtijd van de afschaffing van het persoonlijk aandeel. De afschaffing van het persoonlijk aandeel voor huisbezoeken van de huisarts blijft van toepassing tot de patiŽnt overleden is.
 
 
 
2. Kinesist:
 
Bij een huisbezoek van de kinesist.
Ook geldig op palliatieve eenheden.
 
Voorwaarde:
De patiŽnt met palliatief statuut heeft recht op vrijstelling van remgeld voor behandelingen thuis, met een maximum van 60 behandelingen van 30 minuten (per voorschrift) en maximum 1 verstrekking per dag.
 
Hoe:
De kinesist gebruikt hierbij een specifiek nomenclatuurnummer: 564211 - 564233 (2de zitting van de dag).
Volledige terugbetaling door de mutualiteit.
 
 
 
3. Thuisverpleegkundige:
 
Voorwaarde:
De patiŽnt met palliatief statuut heeft recht op vrijstelling van remgeld voor de prestaties van de thuisverpleegkundige(n).
 
Voorwaarden voor verpleegkundige:
De verpleegkundige voldoet aan volgende voorwaarden:
 • een permanente tenlasteneming van de patiŽnt garanderen (24u/24u)
 • een beroep kunnen doen op een referentieverpleegkundige die kennis heeft inzake palliatieve verzorging
 • het verpleegkundig dossier aanvullen met de volgende informatie:
  • registratie van de symptomen
  • pijnschaal
  • contacten met de familie van de patiŽnt
  • resultaten van de coŲrdinatievergaderingen
 • voor elk forfait moeten de pseudocodes worden vermeld die overeenstemmen met de verstrekkingen die tijdens de verzorgingsdag zijn verleend
Hoe:
Het formulier "Kennisgeving van verpleegkundige verzorging voor een palliatieve patiŽnt"moet door de verpleegkundige ingevuld worden en uiterlijk binnen tien kalenderdagen na de eerste dag van de behandeling aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit worden verstuurd.
http://www.riziv.be/care/nl/other/infirmiers/information-topic/palliative-patients/pdf/form.pdf

De verpleegkundige gebruikt de specifieke nomenclatuurnummers.

 
 
 

INCONTINENTIEFORFAIT
 
Bedrag:
Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden.
Voor 2018 bedraagt dit 505,59 euro.
 
Voorwaarden:
Gedurende minstensviervan de laatste twaalf maanden: recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4voor het criterium 'Incontinentie'. De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden:niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra). Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn.
 
Hoe:
De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de thuisverpleegkundige.
De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.
 
 
 

DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING

Voor wie:
Zwaar zorgbehoevende patiŽnten die thuis of in een thuisvervangende setting (woonzorgcentrum) verblijven, met een langdurig en ernstig verminderd zelfvermogen.
De Vlaamse zorgverzekering dekt gedeeltelijk de niet-medische zorgkosten (mantelzorg, professionele thuiszorg, professionele hulpmiddelen).
 
Bedrag:
130 euro/ maand voor zowel de residentiŽle als de thuispatiŽnt.
 
Hoe:
Het formulier ďAanvraag van een tegemoetkoming voor de mantel- en thuiszorgĒ invullen en opsturen naar je zorgkas.
 
Uitbetaling:
Na 3 kalendermaanden: indien men aan de voorwaarden voldoet, heeft men recht op een tenlasteneming vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van de aanvraag. Wanneer men dus bijvoorbeeldde aanvraag in de loop van de maand januari bij de zorgkas indient, krijg men vanaf 1 mei een tenlasteneming.
 
 
 
 
 

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING KINDERBIJSLAG

De Rijksdienst voor kinderbijslag kan, naast de gewone kinderbijslag, een verhoogde tegemoetkoming omwille van handicap en/of een sociale toeslag uitkeren.
Meer info op: http://www.rkw.be/
 
 
 
 

ANDERE SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Sommige steden, gemeenten en provincies verlenen bijkomende tegemoetkomingen en/of premies.
Vraag bij je eigen gemeenten en/of provincie op welke premies u recht heeft.
Op hun websites vindt u meer info.
 
 
 
 
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be