..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


TIJDSKREDIET
- Tijdskrediet zonder motief (persoonlijke redenen)
- Tijdskrediet met motief (o.a. verlenen palliatieve verzorging)
- Landingsbanen

Voor meer info en nodige formulieren: www.rva.be


VERLOF VOOR PALLIATIEVE ZORGEN
Wat:
Iedere werknemer (privé en openbare diensten) heeft recht op palliatief verlof. Dit is een thematisch verlof, dus een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden.

Iedereen kan maximaal twee maanden palliatief verlof nemen, te beginnen met één maand en verlengbaar met een tweede maand. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen

Zowel familieleden als derden kunnen dit palliatief verlof opnemen. Familie en vrienden krijgen zo de mogelijkheid de palliatieve patiënt bij te staan.
Zelfstandigen kunnen ook tijdelijk hun beroepsactiviteit stopzetten om voor een palliatief ziek kind of partner te zorgen. Meer informatie vindt u op de website van de rsvz.

Hoe:
Om palliatief verlof aan te vragen moet er een aanvraagformulier, vergezeld van een attest van de behandelend geneesheer van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft, bij de RVA worden ingediend. U vindt deze informatie ook terug op de website van de RVA.
Aanvang: de eerste dag van de week volgend op de afgifte van het attest (sneller kan indien akkoord werkgever).

Financieel:
U krijgt een bijdrage, afhankelijk van of u kiest voor volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking en of u voltijds of deeltijds werkt.
Gedetailleerde informatie kan u terugvinden op www.rva.be .


VERLOF VOOR MEDISCHE BIJSTAND
Wat:
Iedere werknemer (privé en openbare diensten) heeft recht op verlof voor medische bijstand.
Het betreft een thematische verlof, dit wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte.

Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.
Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.

Volledige onderbreking: per zwaar zieke patiënt kunt u uw prestaties onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot tot maximum 24 maanden.
Gedeeltelijke onderbreking: per zwaar zieke patiënt kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van vermindering van prestaties, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 24 maanden.
Uitzonderingen en voorwaarden: zie www.rva.be .

Medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is.
Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind biedt de werknemers van de privé-sector en de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen de mogelijkheid om hun prestaties volledig te schorsen om een minderjarig kind tijdens of net na zijn hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.
Opgelet! Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd kind beantwoordt aan afwijkende regels.

Hoe:
Om verlof om medische bijstand aan te vragen, moet u:
 • Uw werkgever verwittigen via een aangetekend schrijven.
 • De behandelende geneesheer van de zwaar zieke dient te verklaren dat u bereid bent de zwaar zieke persoon bij te staan of te verzorgen. Hiervoor is een vakje voorzien op het formulier voor de uitkeringsaanvraag.
 • Papieren voor de uitkeringsaanvraag:
  Formulier c61 sv: indien u deel uitmaakt van de privésector, de openbare sector of de sector van het onderwijs.
  Formulier C61 OB-SV: indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf.
Financieel:
U krijgt een bijdrage, afhankelijk van of u kiest voor volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking en of u voltijds of deeltijds werkt.
Gedetailleerde informatie kan u terugvinden op www.rva.be.


VLAAMSE AANMOEDIGINGPREMIE

Wat:
Als u tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijgt u van de federale overheid (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening / RVA) een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de onderbreking. In bepaalde gevallen vult de Vlaamse overheid die uitkering aan met een aanmoedigingspremie.
De regeling is afhankelijk van de sector waarin u werkt. Voor de aanmoedigingspremie is er een opsplitsing in 3 sectoren:
 • In de privésector kan u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
  • zorgkrediet
  • opleidingskrediet
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
 • In de socialprofitsector kan u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
  • landingsbaan
  • zorgkrediet
  • loopbaankrediet
  • opleidingskrediet
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
 • In de openbare sector is er één algemeen stelsel voor iedereen die loopbaanonderbreking neemt.
Het zorgkrediet is 1 jaar en bijkomend 3 maanden per kind ten laste, om te kunnen zorgen voor:
kinderen geboren na 1 januari 1998 en jonger dan 18 jaar, een moeder of vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek gezins- of familielid, een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt.

Het zorgkrediet kan voltijds, halftijds of bij een vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde worden opgenomen. Vermits het om een krediet gaat, zal deeltijdse opname van het krediet de duurtijd verlengen.

Hoe:
De aanvraag wordt door de werknemer ingediend bij de administratie gedurende de periode van verminderde arbeidsprestaties.

In de socialprofitsector en de openbare sector moet u een aanvraag doen binnen zes maanden na de start van uw tijdskrediet of onderbreking. In de privésector geldt die termijn niet. De premie kan met terugwerkende kracht van maximaal zes maanden worden toegekend.

Een aanvraag bestaat uit:
Een aanvraagformulier, waarvan 1 luik door de werkgever en 1 luik door de werknemer moet worden ingevuld.
Meer info op www.werk.be

Financieel:
Het bedrag van de premie hangt af van
 • de sector waarin u werkt,
 • de soort tijdskrediet of loopbaanonderbreking,
 • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt.

MANTELZORGPREMIE
Gemeentelijke premie voor mantelzorgers, uitgereikt door een aantal provincies, gemeenten en OCMW's.
Vraag bij je eigen gemeente en/of provincie na op welke premies u recht heeft.
Op hun websites vindt u meer info.


ANDERE
Voor andere financiële hulp/bijstand: laat u helpen door de sociale dienst van het ziekenhuis, het ziekenfonds, het OCMW.

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be