..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE(MBE)

Voor de zorgverleners op de eerste lijn bestaat soms de nood aan een bijkomende en ondersteunende expertise van buitenaf. De multidisciplinaire begeleidingsequipes komen hieraan tegemoet. Zij vervullen een tweedelijnsfunctie en staan op vraag van de patiŽnt en in overleg met de betrokken zorgverstrekkers van de eerste lijn in voor de concrete ondersteuning van diegenen die de palliatieve zorgverlening aanbieden.

Een officiŽle regelgeving voor de multidisciplinaire begeleidingsequipes kwam er met het K.B. van 13 oktober 1998, waarin de minimale criteria werden vastgelegd waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Comitť van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV moeten voldoen.

Momenteel hebben 28 Belgische equipes met het Verzekeringscomitť van het RIZIV een dergelijke overeenkomst gesloten.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes zijn verbonden aan de samenwerkingsverbanden voor palliatieve zorg. Ieder regionaal palliatief samenwerkingsverband beschikt over of werkt samen met ten minste ťťn multidisciplinaire begeleidingsequipe ter ondersteuning van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Meestal heeft het samenwerkingsverband dezelfde inrichtende macht als de begeleidingsequipe. Sommige samenwerkingsverbanden werken echter samen met een equipe die door een andere inrichtende macht wordt beheerd.

Normaliter komt per erkend samenwerkingsverband slechts ťťn equipe in aanmerking voor het sluiten van de overeenkomst. Meerdere equipes per samenwerkingsverband zijn enkel toegestaan indien het inwonersaantal van de regio toebehorend aan een erkend samenwerkingsverband een veelvoud is van 200.000.

De multidisciplinaire begeleidingsequipe stelt haar expertise ter beschikking aan de huisartsen en de andere zorgverleners (apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, sociaal assistenten), maar ook aan levensbeschouwelijke begeleiders, mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor de thuiszorg van de palliatieve patiŽnt. De betrokken zorgverstrekkers van de eerste lijn blijven, onder de leiding van de huisarts van de patiŽnt, zelf volledig verantwoordelijk voor de verzorging en de begeleiding van de patiŽnt.

De tussenkomst van de palliatieve thuiszorgequipe is voor de patiŽnt volledig gratis. De equipes zijn permanent bereikbaar, d.w.z. 24u/24u en 7/7 dagen.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes leveren een aanvullende bijdrage in de ondersteuning en de palliatieve verzorging van terminale patiŽnten die thuis wensen te sterven. Zoals omschreven in de conventies met het RIZIV bestaan de basisopdrachten van de equipe uit:

 • overleg plegen met de betrokken zorgverstrekkers en hen advies geven over alle aspecten van palliatieve zorgverlening zoals pijnbehandeling, bestrijding van allerlei symptomen, gebruik van gespecialiseerd materiaal (bvb. spuitaandrijver), psychologische en morele ondersteuning en informatie geven aan de patiŽnt en zijn naasten over diagnose, behandeling en prognose. Een telefonische permanentie is daarom vereist;
 • een goede organisatie en coŲrdinatie van de palliatieve verzorging bewerkstelligen door afspraken te maken met de huisarts, andere (professionele) zorgverstrekkers, mantelzorg;
 • erover waken dat het noodzakelijke hulpmateriaal voor de verzorging tijdig aanwezig is in het thuismilieu van de patiŽnt;
 • psychologische en morele ondersteuning bieden aan de betrokken eerstelijnszorgverstrekkers.

In overleg met de betrokken zorgverleners van de eerste lijn en mits hun toestemming kan de equipe in sommige gevallen ook zelf bepaalde specifieke aspecten van de zorg op zich nemen. Voorafgaand overleg en toestemming van de betrokken zorgverstrekkers is vereist.

Daarnaast kan de equipe nog andere activiteiten ontplooien die de kwaliteit van de palliatieve verzorging onrechtstreeks ten goede komen, zoals:

 • praktische opleiding en begeleiding van vrijwilligers;
 • telefonische opvang bieden ten aanzien van patiŽnten en hun omgeving.
De equipe kan ook advies geven aan zorgverleners werkzaam in een rustoord voor bejaarden (ROB), een rust- en verzorgingstehuis (RVT), een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), een initiatief voor beschut wonen (IBW) of gelijk welke andere erkende huisvestingsinrichting. De equipe komt normaliter niet tussen voor patiŽnten die in een ziekenhuis verblijven, tenzij met het oog op de voorbereiding van het ontslag (transfer).
 
 
In het K.B. van 13 oktober 1998 worden de elementaire werkingsvoorwaarden voor de equipes bepaald. Deze elementaire werkingsvoorwaarden zijn:
 • een dossier bijhouden per patiŽnt, ten behoeve van enerzijds individuele patiŽntenopvolging en anderzijds voor statistische verwerking in het kader van het jaarverslag;
 • een toegankelijkheid van 24/24 uur organiseren (telefoon, GSM,Ö);
 • wekelijks een interdisciplinair overleg organiseren, met ten minste de deelname van de arts en van een verpleegkundige;
 • over twee lokalen beschikken, ťťn voor de vergaderingen en de opvang en ťťn alleen voor de administratie;
 • een jaarlijks activiteitenverslag opstellen. Dit verslag dient overgemaakt te worden aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV waarbij onder andere een overzicht wordt gegeven van het werkelijk aantal gevolgde patiŽnten (in functie van de gefactureerde forfaits), regionale verdeling, leeftijd, aandoening, aantal huisartsen waarmee samengewerkt wordt, aantal en type van tussenkomsten (overdag, ís nachts of op zon- en feestdagen) plus de duur, het aantal en het type van contacten met zorgverstrekkers van de eerste lijn, de aard van de problematiek, de plaats van overlijden en de duur van de begeleidingsperiode.

Op vlak van personeelsnormen werd bepaald dat iedere equipe minimaal moet beschikken over het volgende personeelskader:

 • 2 VTE verpleegkundigen, met specifieke ervaring of vorming in palliatieve zorg;
 • 1 geneesheer ŗ rato van 4 uren per week. Deze geneesheer moet een huisarts zijn met specifieke vorming of ervaring in palliatieve zorg;
 • en een Ĺ VTE administratief bediende.

Het exacte personeelskader wordt voor iedere equipe in de individuele overeenkomsten met het RIZIV bepaald. Het maximale personeelskader wordt in principe als volgt berekend: een equipe die actief is in een gebied met 200.000 inwoners kan beschikken over een personeelskader van 2,6 VTE en, gelet op die omkadering, is de equipe in staat om op jaarbasis minstens 100 palliatieve patiŽnten te begeleiden. Equipes die actief zijn in een gebied met meer inwoners, kunnen op een proportioneel groter personeelskader aanspraak maken, mits het minimum aantal patiŽnten dat ze op jaarbasis zouden moeten begeleiden, eveneens pro rata wordt verhoogd.

Op 22 mei 2006 gaf het Verzekeringscomitť van het RIZIV de goedkeuring voor een uitbreiding tot 3,6 VTE voor de kleine equipes die nog niet over een dergelijke personeelsbezetting beschikken. De bedoeling is dat alle equipes zouden kunnen beschikken over minstens 3 VTE verpleegkundigen (bachelor of gebrevetteerd), wat hen o.a. moet toelaten om gemakkelijker de 24/24 uur permanentie te verzekeren die de overeenkomst oplegt. De uitbreiding van het personeelskader van de kleine equipes ging niet gepaard met een verhoging van het aantal te realiseren tussenkomsten.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes worden gefinancierd op basis van een systeem van forfaitaire vergoedingen per begeleide patiŽnt. De forfaitaire vergoedingen hebben als doel om de rechtstreekse en onrechtstreekse tussenkomsten van de equipe en de werkingskosten te dekken (huisvesting, vorming van de equipe, verplaatsing, telefoon, administratie, opleiding van de vrijwilligers,Ö).

De equipe kan per palliatieve patiŽnt slechts eenmalig een forfaitair bedrag aanrekenen. Jaarlijks dient iedere equipe een bepaald aantal patiŽnten te volgen om de maximale vergoeding voor haar kosten te kunnen ontvangen.

Het bedrag van het forfait kan van equipe tot equipe aanzienlijk verschillen, aangezien het forfait wordt berekend in functie van de precieze samenstelling van de equipe (qua kwalificaties en anciŽnniteit van de teamleden).

Indien de equipe een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in de palliatieve verzorging van een groter aantal patiŽnten, kan onder bepaalde omstandigheden een beperkte kostenvergoeding aangerekend worden. Dit verminderd forfaitair bedrag is eveneens eenmalig. Het maximum aantal verminderde forfaits dat een equipe jaarlijks mag aanrekenen wordt eveneens vastgelegd in de conventies en bedraagt de helft van het aantal reguliere eenmalige forfaits.

Een equipe kan niet meer forfaits aanrekenen dan in de overeenkomst met het RIZIV werd bepaald. Het aantal patiŽnten waarvoor de equipe kan ingeschakeld worden is echter niet beperkt. In de RIZIV-overeenkomsten verbindt elke equipe zich ertoe de ďdoelstellingen en opdrachten maximaal waar te makenĒ.

Aan de financiering van de equipes zijn specifieke voorwaarden voor facturatie verbonden. Een equipe mag een forfait slechts aanrekenen indien de effectieve tussenkomst van de equipe voor de betrokken patiŽnt minstens onder ťťn van de volgende rubrieken valt:

 • huisbezoek(en) bij de patiŽnt: Ofwel ťťn enkel huisbezoek van minimum 2 uren lang (exclusief verplaatsingstijd), ofwel een bezoek Ďs nachts (tussen 22 uur en 7 uur) of op een zon- of feestdag, ofwel meerdere thuisbezoeken met een totale duur van minstens 4 uren;
 • deelname van (een lid van) de equipe aan minstens ťťn vergadering met verschillende personen betrokken bij een bepaalde patiŽnt, teneinde de palliatieve verzorging van die patiŽnt praktisch te organiseren en/of een oplossing te zoeken voor bepaalde problemen die zich stellen. De huisarts en de thuisverpleegkundige(n) moeten minstens aanwezig zijn;
 • minstens vier (eventueel telefonische) contacten met de betrokken zorgverstrekkers van de eerste lijn, onder wie de huisarts van de patiŽnt;
 • minstens twee van deze contacten kwamen tot stand op initiatief van de eerstelijnzorgverstrekkers. Feedback naar de huisarts volgt op ieder contact met de paramedici.
Als bijkomende bepaling geldt dat de arts(en) van de equipes geen supplementaire nomenclatuurprestaties mogen aanrekenen, uitgezonderd indien zij de huisarts zijn van de betrokkene. In dat geval mag geen eenmalig forfait aangerekend worden noch enigerlei bijkomende prestatie (verleend door een lid van de equipe).
 
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be